Emlak yer gösterim belgesi

     YER GÖSTERME SÖZLEŞMESİ                                                                          

  1- TARAFLAR - Emlak Komisyoncusu (Tellal)                                                                                                            /    /2020

    Adı,Soyadı-Unvanı : 

    Adresi                        :     

 (Bu Sözleşme Süresince "Tellal";"Emlak Komisyoncusu" Olarak Anılacaktır.

- Alıcıl KiracıAdayı

      AdI, Soyadı-Ünvanı        :................................................................................................................

Adresi         :................................................................................................................................. .....

Telefonu     :....... ............................. ...................................................................................... ..........

Bundan Sonra"Müşteri" Olarak Anılacaktır.

 2- SÖZLEŞMENiN KONUSU

Emlak Komisyoncusunun; Bulup Müşteriye Gösterdiği, Aşağıda Adresleri Yazılı Taşınmazlara ilişkin Olarak, Müşteri ile Taşınmaz Sahibi Arasında imzalanacak Sözleşme imkanını Hazırlaması Konusunda Görevlendirilmesidir.

3-SÖZLEŞMENiN ŞARTLARI

A- Emlak Komisyoncusu Tarafından Kendisine Gösterilen, Aşağıdaki Adresleri Ve Adresleri Karşısında Müşterinin imzalarının Bulunduğu Taşınmazların, işbu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 1 Yıl içinde; Her Ne Suretle Olursa Olsun Müşteri Adına Ve Üçüncü Dereceye Kadar Akrabalarının Adına Ve Paydaşı Olduğu Veya Temsil Ettiği Şirket Ve Kuruluşlar Adına Veya Sair ilişkiler içinde Bulunduğu Kurum, Eş, Dost Gibi Üçüncü Şahıslar Adına Satın Alınması/Kiraya Tutulması Halinde;

Aşağıda Taşınmazların Adresleri Karşısında Belirtilen Ortalama Bedel Üzerinden Yüzde Üç( %3) "Tellaliye" Ücreti Ödemeyi Kabul Ve Taahhüt  Eder.

B-(A)Fıkrasında Belirtilen Şartların,Emlak Komisyoncusu Devre Dışı Bırakılmak Suretiyle Gerçekleşmesi Halinde Müşteri; Kendisine Ve Taşınmaz Mal Sahibine Ait Komisyon Ücretinin Tamamını Ödemekle Yükümlüdür. Şayet Müşteri "Emlak Komisyoncusunun Sözleşme Süreci içinde Görevini Yerine Getirmediği Veya Taşınmaz Sahibi ile irtibata Geçip Anlaşma Zemini Sağlayamadığı"iddiasını ileri Sürecek Olursa Bu iddiasını, Yazılı Delil Veya Noterden Çektiği ihtarnamelerle ispatlamak Zorundadır.

C- Emlak Komisyoncusunun işbu Sözleşmeden Doğacak Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi Halinde Aylık %.......Temerrüt Faizi Uygulanır.

D- Iş bu Sözleşme,A Maddesinde Sayılan Kişi Ve Kurumlarca Taşınmaz Satın Alınmadığı/Kiralanmadığı Takdirde Geçersizdir.

E- Iş bu Sözleşmeden Doğacak Uyuşmazlıkların Çözümünde, -Şayet Taraflarca .......................... Mahkemeleri Ve icra Daireleri Yetkilidir.

 G-işbu Sözleşme 2 Nüsha Düzenlenmiş Olup; Taraflarca Birer Nüshası Tevdi Edilmiştir.

            MÜŞTERI                                                                    2.EMLAK KOMiSYONCUSU 

 Emlak Komisyoncusu Tarafından Müşteriye Gösterilen Yerler:

Emlakçıların Sözleşme Kullanımları T.S. 11816 Standardının 1.1.1. Maddesi Gereği Zorunlu Kılınmıştır.

           Adres__     __                                   __ _Ortalama Değeri__       ____Tarih_____                                      ____Imza______

1­-       

2-       

3-

4-

hazır emlak sitesi