Emlak Satış Yetki Belgesi

Emlak Satış Yetki Belgesi

Emlak Satış Yetki Belgesi Emlak ofislerinin bir gayrimenkul satışından önce satışı gerçekleştirmek için satıcı ile bu gayrimenkulü yalnızca ya da bazı şartlar doğrultusunda o gayrimenkul ofisinin bu Emlak satma sözleşmesi yapması gereklidir Bu gayrimenkul ofisleri için hem koruyucu mal sahibi içinse daha nitelikli bir satış imkanı sunmaktadır Emlak ofislerinin satılacak olan malın tanıtımı ve pazarlanması için harcadıkları emek ve maliyeti en azından bir sözleşme ile güvence altına alabilmek için bu sözleşmeyi yapmaktadırlar bu sözleşmeli iki taraf da bağlayıcı nitelikte olup hukuki bir ihtilafta Delil kullanılabilir birçok zincir Emlak firmasının ön şart olarak koştuğu koşullardan biri olan satış yetki belgesi Emlak sektörüne de bir kalite getirmektedir ev sahibi bu sözleşmeyle evinin satışını yalnızca bir gayrimenkul ofisine ya da Emlakçıya teslim etmiş olur ve onun belirlediği süre zarfı içinde emlakçı ya da gayrimenkul ofisleri bu Emlak satmak kiralamak zorundadır genelde üç aylık süre ile sınırlı olmasına rağmen süresiz de verilebilir

SATILIK YETKİ BELGESİ SÖZLEŞMESİ

 

Bu anlaşma ...../....../.......... tarihinden itibaren geçerli olup, Mal Sahibi ......................

tarafından................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

adresindeki ....................... pafta .............. ada ....................... parsel kayıtlı gayrimenkulün


pazarlama yetkisini aşağıdaki koşullar dahilinde ................................ firmasına verdiğini kabul eder.

SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI

A- Gayrimenkulün Pazarlama Bedeli ....................................................................................................

olup ......................................... bu bedel üzerinden pazarlama yapacaktır. Mal sahibi satış yapıldığı

taktirde ........................................ firmasına sözleşmede yazılı satış bedeli üzerinden % ...... oranında

hizmet bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

B- Yukarıdaki tarih sözleşmenin başlangıç olup sözleşme bitim tarihi ......./......./..........olarak

belirlenmiştir. Tarafların karşılıklı yazılı onayı ile anlaşma, süresinden önce sona erdirilebilir. Süre

sonunda taraflardan biri yazılı olarak bildirmediği taktirde anlaşma aynı süre ve koşullarla devam eder.

C- Satıcı, sözleşmeyi süre dolmadan tek taraflı olarak feshederse veya gizli satış yaparsa Emlak

Komisyoncusuna, sözleşmede yazılı satış bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında bir meblağı

cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Mal sahibi ………………………………. firmasını

bilgilendirerek ve komisyon oranından yazılı olarak anlaştığı taktirde kendi de satış yapabilir.

D- .................................................... firması anlaşma imzalanmasından itibaren; ...... gün içerisinde

afiş asacağını, resim çekimi ve detaylı eksper hazırlığı yapacağını taahhüt eder.

E- Emlak komisyoncusunun iş bu sözleşmeden doğacak alacaklarının zamanında ödenmemesi

halinde ve doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, şayet taraflarca tahkim anlaşması yapılmamış ise

............................................. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

F- İşbu sözleşme ….. nüsha düzenlenmiştir.

 

MAL SAHİBİ                                                                         EMLAK KOMİSYONCUSU

hazır emlak sitesi